Maharashtra State Board Class 9 Sanskrit Solutions Aamod & Anand

Maharashtra State Board 9th Std Sanskrit Textbook Solutions

Maharashtra State Board Aamod Sanskrit Book 9th Class Solutions Pdf Download and 9th Standard Sanskrit Composite Textbook Anand Digest Pdf.

Maharashtra State Board 9th Std Sanskrit Aamod Textbook Solutions

Maharashtra State Board 9th Std Sanskrit Aamod Textbook Solutions Pdf Download, Aamod Sanskrit Book 9th Class Solutions Pdf Download.

Aamod Sanskrit Book 9th Class Solutions Pdf Download

 • Chapter 1 सुष्ठु गृहीतः चौरः (गद्यम्)
 • Chapter 2 अव्ययमाला (पद्यम्)
 • Chapter 3 धन्यौ तौ दातृयाचकौ (गद्यम्)
 • Chapter 4 विध्यर्थमाला (पद्यम्)
 • Chapter 5 किं मिथ्या ? किं वास्तवम् ? (संवादः)
 • Chapter 6 वीरवनिता विश्पला (गद्यम्)
 • Chapter 7 योगमाला (पद्यम्)
 • Chapter 8 पिनकोड्प्रवर्तकः महान् संस्कृतज्ञः (गद्यम्)
 • Chapter 9 सूक्तिसुधा (पद्यम्)
 • Chapter 10 पितृभक्तः नचिकेताः (गद्यम्)
 • Chapter 11 मनसः स्वच्छता (गद्यम्)
 • Chapter 12 अमरकोषः (संवादः)
 • Chapter 13 सरमाया: शीलम् (पद्यम्)
 • Chapter 14 काव्यशास्त्रविनोदः (पद्यम्)
 • Chapter 15 मनोराज्यस्य फलम् (गद्यम्)
 • Chapter 16 स्वागतं तपोधनाया: (संवादः)

Maharashtra State Board 9th Std Sanskrit Anand Textbook Solutions

Maharashtra State Board 9th Std Sanskrit Composite Textbook Solutions Pdf, 9th Standard Sanskrit Anand Digest Pdf.

9th Standard Sanskrit Anand Digest Pdf

 • Chapter 1 सुष्ठु गृहीतः चौरः (गद्यम्)
 • Chapter 2 अव्ययमाला (पद्यम्)
 • Chapter 3 किं मिथ्या ? किं वास्तवम् ? (संवादः)
 • Chapter 4 विध्यर्थमाला (पद्यम्)
 • Chapter 5 वीरवनिता विश्पला (गद्यम्)
 • Chapter 6 पिनकोड्प्रवर्तकः महान् संस्कृतज्ञः (गद्यम्)
 • Chapter 7 सूक्तिसुधा (पद्यम्)
 • Chapter 8 मनसः स्वच्छता (गद्यम्)
 • Chapter 9 अमरकोषः (संवादः)
 • Chapter 10 काव्यशास्त्रविनोदः (पद्यम्)
 • Chapter 11 मनोराज्यस्य फलम् (गद्यम्)

Maharashtra State Board Class 9 Textbook Solutions

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top